• Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината
  • 02 846 33 31
  • ultrasound.bg@gmail.com

Официална програма по Сесии

ПРОГРАМА
НА XIХ КОНГРЕС НА БАУМ
15-18 септември 2016 година, Златни пясъци

15.09.2016 (четвъртък)
РЕГИСТРАЦИЯ (15.00-20.00)


16.09.2016 (петък)
ЗАЛА 1
УЧИЛИЩЕ ПО УЛТРАЗВУК
АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ (9.00-9.20)
Б. Големанов
СЕМИОТИКА НА ПАНКРЕАСНИТЕ ТЕЧНИ КОЛЕКЦИИ (9.20-9.40)
Й. Генов
ЧЕРНОДРОБНА ФИБРОЗА – ЗАБРАВЕНИ ЛИ СА ДИАГНОСТИЧНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА И ДОПЛЕР-ЕХОГРАФИЯТА (9.40-10.00)
Н. Григоров
УЛТРАЗВУКОВИ МЕТОДИ В ДИАГНОЗАТА И И ЛЕЧЕНИЕТО НА НСС (10.00-10.45)
Л. Болонди
ДИСКУСИЯ (10.45-11.00)
Кафе пауза (11.00-11.20)
ДОПЛЕР-ЕХОГРАФИЯ ПРИ ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ (11.20-11.40)
А. Алексиев
ДОПЛЕРОВИ ПАРАМЕТРИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЗАИМОВРЪЗКАТА ЧЕРЕН ДРОБ–
БЪБРЕЦИ (11.40-12.00)
Д. Попов
УЛТРАЗВУКОВА ТОМОГРАФИЯ И КОНТРАСТНО УСИЛЕНА ЕХОГРАФИЯ –
ЧЕРНОДРОБНО И ИЗВЪНЧЕРНОДРОБНО ПРИЛОЖЕНИЕ В КЛИНИЧНАТА
ПРАКТИКА. ПРЕДИМСТВА (12.00-12.20)
С. Ханджиев, А. Петров, А. Чавушян, Й. Попов, М. Анталавичева, М. Перухова, Д. Петров,
А. Маринов, К. Петрова, П. Великова, Н. Николова, Ц. Бошнакова, Д. Попов
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА EWOPHARMA ДИАГНОСТИЧНА АКУРАТНОСТ
И КЛИНИЧНА СТОЙНОСТ НА CEUS ПРИ ХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА ОГНИЩНИТЕ
ЧЕРНОДРОБНИ ЛЕЗИИ – ОБЗОР НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА EFSUMB И EASL (12.20-13.00)
Проф. Л. Болонди
Обяд (13.00-14.00)
БЪБРЕК И БРЕМЕННОСТ (14.00-14.20)
М. Любомирова
ЗАКРИТА БЪБРЕЧНА ТРАВМА (14.20-14.40)
Б. Богов
ОЦЕНКА НА БЪБРЕЧНАТА ФУНКЦИЯ С ДУПЛЕКС-ЕХОГРАФИЯ (14.40-15.00)
Р. Кръстева
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА МЕЖДУ АНГИОЛИПОМ И БЪБРЕЧНОКЛЕТЪЧЕН
КАРЦИНОМ (15.00-15.20)
Т. Цочева, Р. Джераси
СИМПОЗИУМ ФИРМА MEDIS (15.20-15.45)
Кафе пауза (15.45-16.15)
ЕХОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДОБРОКАЧЕСТВЕНИТЕ ВЪЗЛИ НА
ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА (16.15-16.35)
А. Шинков
МУЛТИОРГАННОТО УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ В ДИАГНОСТИКАТА
НА БЕЛОДРОБНИЯ ТРОМБЕМБОЛИЗЪМ (16.35-16.55)
Р. Петков
ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА АБДОМИНАЛНА АОРТА И ПЕРФЕРНИ
АРТЕРИИ (16.55-17.15)
В. Петров
ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ПЕРИФЕРНИ ВЕНИ (17.15-17.35)
М. Станева
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА АКТАВИС (17.35-18.35)
Официална вечеря (20.00)

17.09.2016
ЗАЛА А
ОТКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА (8.45-9.00)


СЕСИЯ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ” – I част
Модератори: проф. Н. Григоров, доц. Й. Генов


ЧЕРНОДРОБНА ФИБРОЗА И ПЛЪТНОСТ И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ТВЪРДО
СТАНОВИЩЕ (9.00-9.10)
К. Павлов, Р. Митова, Б. Владимиров, Г. Танева, Н. Мумджиев, И. Терзиев, Й. Генов
ХЕПАЦЕЛУЛАРНИЯТ АДЕНОМ: МНОГОТО ЛИЦА НА КАРЦИНОГЕНЕЗАТА (9.10-9.20)
К. Павлов, Р. Митова, Б. Владимиров, Г. Танева, Р. Христова, П. Гецов, И. Терзиев,
Д. Сотиров, Й. Генов
ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ НА ФОНА НА АНТИВИРУСНА ТЕРАПИЯ –
РИСКЪТ ОСТАВА! (9.20-9.30)
Р. Христова, Р. Митова, Й. Генов, Б. Владимиров, К. Павлов, И. Терзиев, П. Гецов
ХЕПАТОЦЕЛУЛАРЕН КАРЦИНОМ И ХРОНИЧЕН С-ВИРУСЕН ХЕПАТИТ –
ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ЕДНА ЧЕСТО СРЕЩАНА КОМБИНАЦИЯ (9.30-9.40)
Н. Мумждиев, Р. Митова, К. Павлов, Б. Владимиров, Р. Христова, Г. Танева, Й. Генов
ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ С ПЪРВИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ТУМОРИ
СЛЕД TACE С КОНТРАСТ-УСИЛЕНА ЕХОГРАФИЯ (9.40-9.50)
Б. Томов, О. Косева, В. Велчев
КИСТИЧНИ НЕОПЛАЗМИ НА ЧЕРНИЯ ДРОБ – УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА
(КОНВЕНЦИОНАЛНА, ДОПЛЕРОВА, КОНТРАСТНА, ЦИТО- И ХИСТОПУНКЦИЯ
ПОД ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛ) (9.50-10.00)
П. Василев, Н. Цонев, Ц. Митев, Г. Вълчева, Н. Григоров
ПОРТАЛНА ХИПЕРТОНИЯ ПРИ СИНДРОМ НА BUDD-CHIARI – ДЕБЮТ
ПРИ РОДИЛКА С ВРОДЕНА ТРОМБОФИЛИЯ (10.00-10.10)
И. Иванова, А. Колева, П. Бойкова, Д. Ганчева, А. Атанасова, И. Коцев
ЕДИН ДРУГ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА АСЦИТНИЯ СИНДРОМ (10.10-10.20)
К. Иванов, Р. Цонев
ПАРАМЕТЪР СЛЕЗКА/БРОЙ ТРОМБОЦИТИ ПРИ НАСХ (10.20-10.30)
А. Алексиев
ДИСКУСИЯ (10.30-10.50)
Кафе пауза (10.50-11.10)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА SOPHARMA TRADING (ЗАЛА А) (11.10-11.55)


СЕСИЯ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ” – II част
Модератори: доц. Б. Големанов, доц. С. Ханджиев


АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ ПРИ ИНФЕКЦИОЗНИ, ТРОПИЧЕСКИ И ПАРАЗИТНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ – КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ДА ОТКРИЕМ? (11.55-12.15)
Б. Големанов
ЕФЕКТИВНО ЛИ Е ПЕРКУТАННОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРНОДРОБНИ ЕХИНОКОКОВИ
КИСТИ ІІ И ІV ТИП ПО КЛАСИФИКАЦИЯТА НА GHARBI ИЛИ СЕ3-CE4
НА СЗО (12.15-12.25)
Н. Цонев, Ц. Митев, П. Василев, И. Петров, Н. Григоров
САРКОИДОЗА И ЧЕРЕН ДРОБ (12.25-12.35)
Г. Танева, К. Павлов, Й. Генов, Р. Митова, Б. Владимиров
КОНТРАСТНО УСИЛЕНА ЕХОГРАФИЯ НА ПАНКРЕАСНИ ПСЕВДОКИСТИ. ОЦЕНКА
НА КОМУНИКАЦИЯТА ИМ С ПРОТОКОВАТА СИСТЕМА (12.35-12.45)
Г. Танева, Г. Вълчева, Т. Комитова, Н. Цонев, Р. Вълкова, Н. Григоров
ЕПИЗОД НА ОСТЪР ПАНКРЕАТИТ НА ФОНА НА АЗАТИОПРИН ПРИ ПАЦИЕНТ
С БОЛЕСТ НА КРОН И АВТОИМУНЕН ХЕПАТИТ. РОЛЯТА НА ЕХОГРАФИЯТА
В ТЕЗИ СЛУЧАИ (12.45-12.55)
Н. Николова, С. Хандижев, А. Петров, А. Чавушян
КОНТРОЛИРАНИ ПУНКЦИИ И ДРЕНАЖНО ЛЕЧЕНИЕ НА АБДОМИНАЛНИ КИСТИ
С ГОЛЕМИ РАЗМЕРИ (12.55-13.05)
Ц. Митев, Т. Комитова, И. Петров, П. Василев, Н. Григоров
БИОПСИЯТА ВИНАГИ ДАВА ВЕРНИЯ ОТГОВОР (13.05-13.15)
Н. Боянов, К. Маджарова, Д. Димитрова, Н. Стойнов, Г. Иванов
БИОПСИЯ НА СЛЕЗКАТА – ДА ИЛИ НЕ? (13.15-13.25 )
Н. Боянов, Д. Димитрова, К. Маджарова, Н. Стойнов, Е. Порязова
ДИСКУСИЯ (13.25-13.45)
Обяд (13.45-14.30)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА INFINITA (ЗАЛА А) (14.30-15.15)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА BERLIN CHEMIE (ЗАЛА А) (15.15-15.30)


СЕСИЯ „ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ” – III част
Модератори: доц. Д. Попов, доц. И. Иванова


РОЛЯ НА ЕНДОСКОПСКИЯ УЛТРАЗВУК В ДИАГНОСТИКАТА НА МАЛИГНЕНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СТОМАХА (15.30-15.45)
Я. Валериева, Б. Големанов, П. Гецов, И. Терзиев
РЯДЪК КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С ГОЛЯМ ГИСТ НА СТОМАХА
И НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН БЕЛОДРОБЕН КАРЦИНОМ – ДИАГНОСТИЧЕН
ПОДХОД (15.45-15.55)
И. Лютаков, К. Павлов, Я. Валериева, Н. Мумджиев, С. Чурчев, Н. Колев, П. Гецов,
И. Терзиев, Б. Големанов, П. Пенчев, Р. Митова, Й. Генов, Б. Владимиров
ВТОРИЧНИ НЕОПЛАЗМИ ОТ СТОМАШНО-ЧРЕВЕН ПРОИЗХОД И РОЛЯТА
НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА И КОНТРАСТНО УСИЛЕНАТА УЛТРАЗВУКОВА
ДИАГНОСТИКА. КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ (15.55-16.05)
М. Анталавичева, С. Хандижев, А. Петров, Й. Попов, К. Петрова, Ц. Бошнакова,
А. Чавушян, Д. Попов
ДУОДЕНАЛНА ДУПЛИКАЦИОННА КИСТА – РЯДКА КОНГЕНИТАЛНА
МАЛФОРМАЦИЯ, ДИАГНОСТИЦИРАНА В ЗРЯЛА ВЪЗРАСТ (16.05-16.15)
И. Боева, Р. Митова, Б. Владимиров, Я. Валериева, Б. Големанов, К. Павлов, Д. Сотиров,
П. Гецов, И. Терзиев, Й. Генов
РОЛЯТА НА АБДОМИНАЛНАТА ЕХОГРАФИЯ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА
И ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА ПАЦИЕНТИ С ГЛУТЕНОВА ЕНТЕРОПАТИЯ (16.15-16.25)
А. Чавушян, А. Петров, М. Анталавичева, А. Михова
ТЪНКОИГЛЕНА АСПИРАЦИОННА БИОПСИЯ НА АБДОМИНАЛНИ ЛИМФНИ ВЪЗЛИ
ПРЕЗ ТЪНКО ЧЕРВО – ИЗКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ПРАКТИКА (16.25-16.35)
Р. Стефанов, П. Петкова
ДИСКУСИЯ (16.35-16.50)
Кафе пауза (16.50-17.10)


СЕСИЯ „ХИРУРГИЯ И ПЕДИАТРИЯ”
Модератори: доц. А. Буева, доц. И. Лозев


РОЛЯТА НА УЛТРАЗВУКОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА
СЛЕДОПЕРАТИВНИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ В ОБЩАТА ХИРУРГИЯ (17.10-17.20)
И. Лозев, С. Бежанова, Н. Смилов, П. Лозев, И. Пидакев, Д. Тодоров
ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ОГРАНИЧЕНИ ТЕЧНИ КОЛЕКЦИИ СЛЕД
ЛАПАРОСКОПСКА ПЛАСТИКА НА ИНГВИНАЛНИ ХЕРНИИ (17.20-17.30)
М. Перухова, С. Ханджиев, Т. Атанасов
КЛИНИЧНА ИЗЯВА НА ВРОДЕНА ХОЛЕДОХОВА КИСТА ПРИ 4-ГОДИШНО
МОМИЧЕ (17.30-17.40)
Д. Кофинова, Е. Пантелеева, Хр. Желев, П. Янева, Н. Владов
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ХЕПАТОБЛАСТОМ ПРИ 3-ГОДИШНО МОМИЧЕ (17.40-17.50)
Е. Пападопулу, Е. Пантелеева, Х. Желев
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА БОЛЕСТ НА КАРОЛИ ПРИ 17-МЕСЕЧНО
МОМЧЕ (17.50-18.00)
Е. Пападопулу, Е. Пантелеева, П. Янев, Х. Желев
ДИСКУСИЯ (18.00-18.10)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА MERCK (ЗАЛА А) (18.10-18.55)


ЗАЛА Б
СЕСИЯ „НЕФРОЛОГИЯ” – I част
Модератори: проф. Б. Богов, доц. Р. Кръстева


БЪБРЕЧНО ЗАСЯГАНЕ ПРИ МУЛТИПЛЕН МИЕЛОМ – НЯКОИ ЕХОГРАФСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ (9.00-9.15)
М. Николова, Р. Кръстева, А. Илиев, М. Христова, Ж. Христова, Л. Шемелекова,
Г. Цветкова, М. Крупев, Е. Хаджиев, Р. Джераси, Б. Богов
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ФИБРОЗА СЪС СЪДОВИ ТРОМБОЗИ (9.15-9.30)
М. Николова, Р. Кръстева, Р. Джераси, Вл. Миленова, М. Любомирова, А. Илиев,
Н. Гергинова, Б. Богов
ПОДКОВООБРАЗЕН БЪБРЕК С ХИДРОНЕФРОЗА (9.30-9.45)
М. Николова, Н. Чернев, Р. Кръстева, Б. Богов
ДИАГНОСТИЧНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ГИГАНТСКА ХИДРОНЕФРОЗА (9.45-10.00)
В. Миленова, Р. Кръстева, Б. Богов, Д. Златарева, В. Хаджидеков, И-В. Малла Хуеш
ХИПОКОНТРАСТЕН ТУМОР НА ДЕСНИЯ БЪБРЕК (10.00-10.15)
Р. Джераси, Т. Цочева, М. Крупев, И. Гергов, Кр. Нейков
ЕХОГРАФСКО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА УСЛОЖНЕНИЯ СЛЕД БЪБРЕЧНА
БИОПСИЯ ПРИ БОЛНИ С ЛУПУС С БЪБРЕЧНО ЗАСЯГАНЕ И НА ТАКИВА
С ДРУГИ ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (10.15-10.25)
М. Любомирова, Д. Василиу, Р. Кръстева, Б. Богов
ДИСКУСИЯ (10-25-10.35)
Кафе пауза (10.35-11.10)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА SOPHARMA TRADING (ЗАЛА А) (11.10-11.55)


СЕСИЯ „НЕФРОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ” – II част
Модератори: доц. А. Буева, д-р М. Любомирова


ВРОДЕН МЕГАУРЕТЕР В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (12.00-12.15)
А. Буева
КЛЮЧОВОТО МЯСТО НА ЕХОГРАФСКИЯ МЕТОД ПРИ ФУНКЦИОНАЛНОТО
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (12.15-12.30)
Т. Лисичкова, А. Буева
ПРОФИЛАКТИЧНИ ЕХОГРАФСКИ ПРЕГЛЕДИ НА ОТДЕЛИТЕЛНАТА СИСТЕМА
НА КЪРМАЧЕТА В БЪЛГАРИЯ – ВЕЧЕ ОТ ТРИ ГОДИНИ (12.30-12.45)
А. Буева
ЗАДНИ УРЕТРАЛНИ КЛАПИ У НОВОРОДЕНО (12.45-13.00)
М. Гайдарова, Св. Маринова, Г. Златанова, Н. Гечев
НЕФРОНОФТИЗА У ДЕТЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ (13.00-13.10)
М. Гайдарова, Св. Маринова, Г. Златанова, Н. Гечев
ДИСКУСИЯ (13.10-13.30)
Обяд (13.30-14.30)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА INFINITA (ЗАЛА А) (14.30-15.15)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА BERLIN CHEMIE (ЗАЛА А) (15.15-15.30)
СЕСИЯ „АНДРОЛОГИЯ И ЕНДОКРИНОЛОГИЯ”
Модератори: проф. З. Каменов, д-р Ал. Шинков
ПРИЛОЖЕНИЕ НА УЛТРАЗВУКОВОТО ИЗСЛЕДВАНЕ В АНДРОЛОГИЧНАТА
ПРАКТИКА (15.30-15.45)
З. Каменов
УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА ТУМОРИТЕ НА ТЕСТИСА. СТАДИРАНЕ (15.45-16.00)
И. Гергов, К. Русинов
УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА НА КРЪВООБРАЩЕНИЕТО НА ПЕНИСА (16.00-16.15)
Ю. Петрова
УЛТРАЗВУКОВА ДИАГНОСТИКА ПРИ СПЕШНИ СЪСТОЯНИЕ НА СКРОТУМА
И ПЕНИСА (16.15-16.30)
А. Заимов
ДОПЛЕРОВИ ДАННИ ЗА ЕРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ХРОНИЧНО БЪБРЕЧНО ЗАБОЯВАНЕ (16.30-16.45)
Б. Богов
Кафе пауза (16.45-17.15)
ЕХОГРАФИЯТА НА ШИЯ И ПЕРКУТАННАТА ТЪНКОИГЛЕНА БИОПСИЯ
ПОД УЛТРАЗВУКОВ КОНТРОЛ ПРИ СУБМЕНТАЛЕН ДОСТЪП – НЕОБИЧАЕН
ПОДХОД ПРИ ДИАГНОСТИКАТА НА КАРЦИНОМА НА ЕЗИКА (17.15-17.30)
Н. Райков, Сн. Вичева, А. Райкова, Б. Нончев, М. Райков, М. Авджийска
ТИРЕОИДЕН КАРЦИНОМ – ДИАГНОСТИЧНИ И ДИФЕРЕНЦИАЛНОДИАГНОСТИЧНИ
ПРОБЛЕМИ (17.30-17.45)
Й. Влахов, М. Ангелова, Р. Ковачева, Ал. Шинков, Р. С. Иванова, Т. Сечанов, Г. Ганчев
ДИСКУСИЯ (17.45-18.10)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА MERCK (ЗАЛА А) (18.10-18.55)


ЗАЛА В
СЕСИЯ „АНГИОЛОГИЯ И НЕВРОЛОГИЯ”
Модератори: доц. Д. Луканова, доц. Ю. Петрова, д-р А. Драмов


МЯСТОТО НА УЛТРАЗВУКА, КОМПЮТЪРНАТА ТОМОГРАФИЯ И МАГНИТНИЯ
РЕЗОНАНС В ДИАГНОСТИКАТА НА КАРОТИДНАТА АТЕРОСКЛЕРОЗА. КОЕ ДА
ИЗБЕРЕМ? (09.00-09.15)
Д. Луканова
АВТОМАТИЧНО ИЛИ МАНУАЛНО ИЗМЕРВАНЕ НА IMT (09.15-09.30)
Ю. Петрова, Л. Владимирова, Е. Василева
ЕХОГРАФСКО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЛЕД КАРОТИДНА
РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ (09.30-09.45)
М. Станева
ЕЛОНГАЦИИ НА АРТЕРИЯ КАРОТИС КОМУНИС И ТРУНКУС БРАХИОЦЕФАЛИКУС:
ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОБЛЕМИ (09.45-09.55)
Е. Герова, Д. Марков, И. Попова, А. Тодоров
РОЛЯТА НА УЛТРАЗВУКОВИЯ СКРИНИНГ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА МОЗЪЧНО-
СЪДОВАТА БОЛЕСТ (09.55-10.10)
Д. Луканова
РЕСТЕНОЗА СЛЕД КАРОТИДНА РЕВАСКУЛАРИЗАЦИЯ – ОПИТ НА ЕДИН ЦЕНТЪР
(10.10-10.20)
М. Станева, Б. Минкова, П. Антова, Цв. Цветанов
ДИСКУСИЯ (10.20-10.30)
Кафе пауза (10.30-11.10)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА SOPHARMA TRADING (ЗАЛА А) (11.10-11.55)
СЕКЦИЯ “АНГИОЛОГИЯ И СЪДОВА ХИРУРГИЯ”
Модератори: проф. М. Станева, проф. В. Петров
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕХОГРАФИЯТА ПРИ СЪДОВ ДОСТЪП ДО АРТЕРИАЛНИ
И ВЕНОЗНИ СЪДОВЕ ПРИ ОПЕРАТИВНИ И ЕНДОВАСКУЛАРНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
(11.55-12.10)
А. Драмов, Ан. Анастасов, Н. Николов, Н. Величков
СЕЛЕКЦИЯ НА СЪДОВ ДОСТЪП ЧРЕЗ ПРЕДОПЕРАТИВНА СЪДОВА ЕХОГРАФИЯ –
ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ (12.10-12.25)
В. Петров, А. Ангелов, С. Стайкова
DVT ИЛИ ПСЕВДОТРОМБОФЛЕБИТЕН СИНДРОМ? ДУПЛЕКС ДОПЛЕРОВАТА
СОНОГРАФИЯ ПРИ БОЛЕЗНЕНА И ОТОЧНА ПОДБЕДРИЦА (12.25-12.40)
И. Лозев
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА MAY-THURNER СИНДРОМ. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
(12.40-12.55)
Б. Минкова, П. Антова, Ц. Цветанов, М. Станева
ЕХОГРАФИЯ НА АНЕВРИЗМИ НА АДОМИНАЛНАТА АОРТА И ПЕРИФЕРНИТЕ
АРТЕРИИ – ИНТЕРЕСНИ СЛУЧАИ ОТ ПРАКТИКАТА (12.55-13.10)
В. Петров, А. Ангелов, Н. Дончев
ДУПЛЕКС ДОПЛЕРОВА СОНОГРАФИЯ, ПРЕДИ И СЛЕД КОНСТРУИРАНЕ
НА СЪДОВ ДОСТЪП (13.10-13.25)
И. Лозев
ДИСКУСИЯ (13.25-13.40)
Обяд (13.40-14.30)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА INFINITA (ЗАЛА А) (14.30-15.15)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА BERLIN CHEMIE (ЗАЛА А) (15.15-15.30)


СЕСИЯ „РЕВМАТОЛОГИЯ”
Модератори: д-р Р. Несторова, д-р А. Копчев


УЛТРАСОНОГРАФИЯ ПРИ ПСОРИАТИЧЕН АРТРИТ (15.30-15.45)
А. Копчев, С. Монов, Ц. Петранова, Р. Рашков
УЛТРАСОНОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА НА ОСТЕОАРТРИТ НА МАЛКИ
СТАВИ НА РЪЦЕТЕ (15.45-16.00)
С. Андреев
УЛТРАСОНОГРАФИЯ НА МАЛКИ СТАВИ НА РЪЦЕ И СТЪПАЛА (16.00-16.15)
М. Николова
КЛИНИЧНА И СОНОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ХИАЛУРОНОВАТА
КИСЕЛИНА „OSTENIL TENDON” ПРИ ЧАСТИЧНИ РУПТУРИ НА РОТАТОРНИЯ
МАНШОН НА РАМОТО (16.15-16.30)
Р. Несторова, П. Тодоров, Ц. Петранова
СЪДОВОТО СОНОГРАФСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ СИСТЕМНИТЕ
ВАСКУЛИТИ (16.30-16.45)
В. Попова, А. Баталов, З. Въжев, К. Краев, Й. Рончев, А. Иванов, Ю. Пеева
ДИСКУСИЯ (16.45-16.55)
Кафе пауза (16.55-17.10)


ЗАЛА Г
СЕСИЯ „КАРДИОЛОГИЯ И ПУЛМОЛОГИЯ”
Модератори: проф. Ц. Кътова, доц. Р. Петков


ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЕВОКАМЕРНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ СЪРДЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ С РАЗЛИЧНА ЕТИОЛОГИЯ – I ЧАСТ (9.00-10.50)
Ц. Кътова, Я. Симова, К. Христова, Е. Кинова, С. Марчев
ЕХОКАРДИОГРАФСКА ОЦЕНКА НА ЛЕВОКАМЕРНАТА ФУНКЦИЯ ПРИ СЪРДЕЧНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ С РАЗЛИЧНА ЕТИОЛОГИЯ – II ЧАСТ (11.10-12.20)
Ц. Кътова, Я. Симова, К. Христова, Е. Кинова, С. Марчев
ПАЦИЕНТ С ПЪРВИЧНА СИСТЕМНА АМИЛОИДОЗА С АНГАЖИРАНЕ
НА СЪРЦЕТО, КОЖАТА И ПИКОЧНИЯ МЕХУР (12.20-12.35)
А. Атанасова, Ал. Носиков, Кр. Ангелов, Т. Донова
ДИАГНОСТИКА НА ПЕРИФЕРНИ ПУЛМОНАЛНИ ЛЕЗИИ ЧРЕЗ ТОРАКАЛЕН
УЛТРАЗВУК И ЕХОГРАФСКИ КОНТРОЛИРАНА ТРАНСТОРАКАЛНА РЕЖЕЩ
ТИП БИОПСИЯ (12.35-12.50)
Р. Петков, Д. Маринова, Й. Ямакова, Т. Михалова, Д. Димитрова, Е. Меков,
Я. Славова, Д. Петров
УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПЛЕВРАТА (12.50-13.05)
Т. Михалова, Р. Петков, Д. Маринова, Й. Ямакова
ДИАГНОСТИЧНА СТОЙНОСТ НА ТОРАКАЛНОТО УЛТРАЗВУКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ
И УЛТРАЗВУК КОНТРОЛИРАНИТЕ ТРАНСТОРАКАЛНИ ТИП РЕЖЕЩИ БИОПСИИ
ПРИ МЕДИАСТИНАЛНИ ЛЕЗИИ (13.05-13.20)
Р. Петков, Й. Ямакова Е. Меков, Т. Михалова, Я. Славова
ТОРАКАЛЕН УЛТРАЗВУК В ДИАГНОСТИКАТА НА ОСТРА ДИХАТЕЛНА
НЕДОСТАТЪЧНОСТ (13.20-13.35)
Р. Петков, Й. Ямакова
ДИСКУСИЯ (13.35-13.45)
Обяд (13.45-14.30)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА INFINITA (ЗАЛА А) (14.30-15.15)
СИМПОЗИУМ НА ФИРМА BERLIN CHEMIE (ЗАЛА А) (15.15-15.30)

ЗАЛА А

ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА (19.00)

 


Реклама


Stay connected with our social network